top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN DRESSING AVENUE WEBSITE/WEBSHOP

 

Artikelen met korting kunnen niet geruild worden! 

Online orders worden niet genoteerd op de klantenkaart. 

Dressing Avenue heeft het recht om op elk ogenblik zijn verkoopsvoorwaarden en de inhoud van de webiste/webshop te wijzigen.  Bij Dressing Avenue hechten we veel belang aan goede klantenrelaties, we waarderen het vertrouwen dat u in Dressing Avenue stelt en nemen uw rechten dan ook hheel ernstig op.  

STATUS OP 24/04/2021

Met onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een helder en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Is er onverhoopt toch iets niet duidelijk, dan stellen we het uitermate op prijs indien u dit meldt.


1. Terugbetalingsbeleid

Retour sturen:

Dit adviseren wij om aangetekend te versturen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van de goederen indien deze niet aangetekend worden verzonden.

 

Voeg zeker het orderdocument wat je van ons hebt ontvangen bij je bestelling! De terugstorting gaat automatisch via de rekening van je aankoop. 

 

De wettelijke verzakingstermijn: “De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de veertien werkdagen na besteldatum." Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van de annulatie. Vanzelfsprekend kunnen/mogen de producten niet meer door de klant gebruikt worden in welke vorm dan ook na annulatie van een order.

Na de controle van uw retourzending, zullen wij uw bestellingskost terug betalen en dit binnen de 14 dagen na de herroeping. Alle artikelen die retour komen moeten voorzien zijn van een aangehecht originele label en prijskaart. 

De verzendingskosten voor het versturen naar de klant worden niet terugbetaald bij de terugzending van de volledige oorspronkelijke bestelling.

De kosten voor het terugzenden naar Dressing Avenue is op kosten van de klant.

De eis op terugbetaling kan pas uitgevoerd als de bestelling daadwerkelijk terug in ons bezit is. 

  


2. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO.

Deze prijzen zijn inclusief BTW.  

Dressing Avenue heeft het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. 
De producten blijven onze eigendom tot wij de volledige som definitief ontvangen hebben.


3. Levering en leveringstijd

De bestelde producten en/of diensten worden zo snel mogelijk geleverd indien deze voor 14u00 besteld zijn,

dit voor bestellingen naar België.

Weekenddagen & sluitingsdagen tellen niet mee als werkdagen.

Voor bestelling naar Nederland is dit 2 a 3 werkdagen.

 

Let op:  

Dit geldt enkel voor bestellingen met uitgevoerde betalingen.

Dressing Avenue kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen buiten onze wil.


4. Betaling

De betaling gebeurt steeds in EURO. De betalingen kunnen enkel verricht worden door een online betaling. Dressing Avenue is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.
Alle producten en/of diensten blijven steeds eigendom van Dressing Avenue tot op het moment dat deze volledig vergoed werden, dit inclusief BTW.

De verkoop van onze producten en diensten zijn volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken in Antwerpen.

 

5. Uw bestelling

Procedure:

- Voeg de producten die u wenst toe aan uw winkelwagen.
- Plaats uw bestelling.
- Geef uw administratieve gegevens in.
- Dressing Avenue verwerkt uw bestellingsaanvraag.
- Na ontvangst van betaling worden de producten en/of diensten geleverd.

Dressing Avenue kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan om ons bij verhuizing onmiddellijk uw adreswijziging door te geven. Dressing Avenue behoudt zich het recht om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de reden van de weigering worden meegedeeld aan de klant. Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Dressing Avenue wanneer Dressing Avenue de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. De administratie van Dressing Avenue geldt als bewijs van de door u aan Dressing Avenue verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Dressing Avenue verrichte leveringen. Dressing Avenue erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling accepteert u de voorwaarden en erkent u dit eveneens.

6. Uw persoonlijke gegevens

 

Uw persoonlijke gegevens worden door Dressing Avenue verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op bovestaande mail adres. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u via de link. 

Privacybeleid

 

7. Beperkingen van aansprakelijkheid

Dressing Avenue is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen opgenomen in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers Dressing Avenue, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Dressing Avenue. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Dressing Avenue behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Om misverstanden te vermijden hebben we ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd, maar ook duidelijk is. Dressing Avenue bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, ondanks onze voortdurende controle. Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Bijgevolg is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

De hoofdzetel van Dressing Avenue is gevestigd

in België, Claes Eindhoutseweg 53 B-2440 Geel - BTW BE 768 220 796.

8. Auteursrechten beeldmateriaal

Alle afbeeldingen en grafische elementen die we in onze website gebruiken

zijn eigendom van Dressing Avenue

bottom of page